Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego pn.:

Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych znajdujących się w budynkach RZGW w Szczecinie

Termin składania ofert do dnia 26.06.2020 r. - do godziny 9:00 

Złożenie ofert odbędzie się drogą elektroniczną zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego, na adres wskazany w punkcie 13 Zapytania Ofertowego.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r219,Przeglad-stanu-technicznego-przewodow-kominowych-znajdujacych-sie-w-budynkach-RZ.html