Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie Międzynarodowego Przetargu Nieograniczonego (ICB) określonego „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest otwarte dla wszystkich oferentów kwalifikujących się zgodnie z definicją zawartą w niniejszej „Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień ”, którzy spełniają minimalne kryteria kwalifikacyjne.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r2035,Kontrakt-1B52-Przebudowa-mostu-w-celu-zapewnienia-minimalnego-przeswitu-most-dro.html

Termin składania ofert - 04.11.2020 r. godz. 10:00

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2020 r. godz. 10:05 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin