Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 22.10.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 11:00

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r2001,Usluga-kompleksowa-utrzymanie-ciekow-naturalnych-i-urzadzen-wodnych-na-terenie-d.html