Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 20.10.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 r. o godz. 12:00

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1969,Dostawa-narzedzi-i-elektronarzedzi-oraz-narzedzi-o-napedzie-spalinowym-oraz-akce.html