Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 23.09.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godz. 11:00

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r1881,Dostawa-sprzetu-RTV-oraz-FOTO-na-potrzeby-jednostek-organizacyjnych-PGW-Wody-Pol.html

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - termin składania ofert: 07.10.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi: 07.10.2020r. o godz. 11:00

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.