Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 08.10.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2020 r. o godz. 11:00 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r1684,Opracowanie-koncepcji-dla-zadania-pn-Zwiekszenie-zdolnosci-retencyjnej-zlewni-Je.html