Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.1. Ochrona zasobów wodnych.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 11.09.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 r. o godz. 11:00

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1419,Zwiekszenie-retencji-jeziorowej-i-korytowej-w-Wojewodztwie-Zachodniopomorskim-Et.html

UWAGA ZMIANA:

Termin składania ofert

18.09.2020 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert

18.09.2020 o godz. 11:00