Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 25.09.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 11:00 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1405,Zapewnienie-dostepu-do-sieci-teleinformatycznej-Internetu-w-obiektach-Regionalne.html