Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1400,Opracowanie-Karty-Informacyjnej-Przedsiewziecia-dla-zadania-pn-Przebudowa-wrot-s.html

Termin składania ofert

01.09.2020 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert

01.09.2020 o godz. 11:00

ZMIANA:

Termin składania ofert

04.09.2020 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert

04.09.2020 o godz. 11:00