Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r753,Retencja-korytowa-ciekow-Kanal-Wschodni-Row-Czarny-Rzeka-Czarna-Rzeka-Jadwizynka.html

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 31.07.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

UWAGA ZMIANA Terminu Składania i otwarcia ofert na 03.08.2020 r. Godziny pozostają bez zmian.