Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r525,Opracowanie-operatu-wodnoprawnego-sporzadzenie-wniosku-o-udzielenie-pozwolenia-w.html

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 22.07.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2020 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

UWAGA - termin składania ofert: 03.08.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi 03.08.2020r. o godz. 10:30

 

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.