Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Zadanie jest współfinansowane przez Komisję Europejską (nr umowy LIFE11 NAT/PL/424) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 654/2012/Wn16/OP-WK-LF/D) w ramach instrumentu finansowego LIFE+ pn: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” (Akcja F.4).

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r492,Budowa-Centrum-Informacji-Przyrodniczej--budynku-biurowo-technicznego-wraz-z-inf.html

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 21.07.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2020 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter