Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 05.08.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r494,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-w-ramach-zwiekszania-zdolnosci-retencyjnej-.html

 

UWAGA - Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ znajdują się na stronie zgodnie z powyższym linkiem:

Nowy termin składania i otwarcia ofert - 13.08.2020 r. godz. 10:00. Godzina otwarcia pozostaje bez zmian.