Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Zamówienie jest dofinansowane z budżetu środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.2. Zarządzanie ryzykiem powodziowym. Nr projektu RPZP.03.02.00-32-B001/18.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 17.07.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2020 r. o godz. 13:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

Dokumentacja postępowania znajduję się pod linkiem

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r484,039Odbudowa-prawego-walu-przeciwpowodziowego-nad-Kanalem-Krolewskim-km-0000-0400.html