Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 29.07.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r294,Konserwacja-walow-przeciwpowodziowych-na-terenie-NW-Chojna-Regionalnego-Zarzadu-.html