Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem: 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r218,Dostawa-czesci-zamiennych-i-akcesoriow-do-pojazdow-sluzbowych-bedacych-w-uzytkow.html

Miejsce i Termin składania ofert.

RZGW w Szczecinie przy ulicy Tama Pomorzańska 13A, do Kancelarii znajdującej się na parterze, pok. 102, do dnia 30.06.2020 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 1100