Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 28.02.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania zanjduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23417

 UWAGA - zmiana terminu skłądania ofert na 02.03.2020 r. do godz. 10:00

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w linku powyżej.

 

UWAGA - zmiana terminu skłądania ofert na 05.03.2020 r. do godz. 10:00

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w linku powyżej.