Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 , Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym. RPZP.03.02.00-IZ.00-32-002/18.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Termin składania ofert -  2 grudnia 2019 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A; 
70-030 Szczecin, Kancelaria - pokój nr 102

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21910