Niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i stanowi ogólny przewidywany opis i zakres zamówienia Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał pożyczkę z Banku
Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na Kontrakt 1B.5/1:
Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie. Zamawiający przewiduje finansowanie zamówienia ze źródeł
PKP PLK S.A., ze środków budżetu państwa, ze środków z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczpospolitej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz przez Bank
Rozwoju Rady Europy (CEB).. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zamierza przeprowadzić wstępną kwalifikację
(prekwalifikację) wykonawców i/lub firm dla Kontraktu 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w
Szczecinie. Przedmiotem inwestycji jest w szczególności przebudowa mostu kolejowego polegająca na rozbiórce trzech stałych przęseł istniejącego mostu kolejowego przecinającego
drogę wodną wraz z podporami oraz na budowie nowego mostu kolejowego w nowym śladzie, wraz z przebudową infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie
dojazdów do obiektu. Inwestycja obejmuje zakresem odcinki linii kolejowej 273 i 428.
 
Link do ogłoszenia:
 
 
Termin na składanie wniosków 2019-12-19 do godz: 12:00