Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Termin składania ofert -  5 listopada 2019 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A; 
70-030 Szczecin, Wydział Zamówień Publicznych - pokój nr 202

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada  2019 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21404

 

UWAGA- MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 08.11.2019 r.