iniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Termin składania ofert -  28 października 2019 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A; 
70-030 Szczecin, Wydział Zamówień Publicznych - pokój nr 128

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2019 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/21253

 

UWAGA - zmiana terminu składania ofert na 06.11.2019

MODYFIKACJA I WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ udostępnione na stronie pod powyższym linkiem