Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego jazu na kanale ulgi rzeki Parsęty w km 0+900 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „ Doble - remont jazu na kanale ulgi rzeki Parsęty ”.

Termin składania ofert 14.08.2019 r. godz. 10:00

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zarzą Zlewni w Szczecinie,  ul. Firlika 19, 71-637 Szczecin

sekretariat - pokój nr 217.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 11:00 - w siedzibie jednostki PGW WP  - Zarządzie Zlewni w Szczecinie, ul. Firlika 19, 71-637 Szczecin, pokój nr 203

Dokumentacja postępowania zamieszczona w poniższym linku:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19880