Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 4 września 2019 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2019 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania zanjduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19801