Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.1. Ochrona zasobów wodnych

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Termin składania ofert - 27.08.2019 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A; 
70-030 Szczecin, Wydział Zamówień Publicznych - pokój nr 129

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2019 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19656

Zmiana terminu składania ofert: 29.08.2019 r. godz. 10:00