Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu Jeziora Jamno. Przebudowa i rozbudowa wałów p-powodziowych nad j. Jamno i rz. Uniestą - Zabezpieczenie polderu Łabusz. Etap II  ”.

Termin składania ofert 09.08.2019 r. godz. 10:00

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, adres do doręczeń: Zarząd Zlewni, ul. Zwycięstwa 111; 75-600 Koszalin

Wydział Zamówień Publicznych - pokój nr 2_06, II piętro.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 r. o godz. 10:30 - w siedzibie jednostki PGW WP  - Zarządzie Zlewni w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111 – pokój nr 3_13, piętro III.

Dokumentacja postępowania zamieszczona w poniższym linku:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/19646