Postępowanie przetargowe zgodnie z standardem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju dla Krajowego Przetargu Nieograniczonego (NCB) opartego o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dla trybu przetargu nieograniczonego.

 • Termin składania ofert
  05.02.2021 10:00
 •  
 • Termin otwarcia ofert
  05.02.2021 10:30

Dokumentacja postępowania zamieszczona została pod poniższym linkiem:

UWAGA zmiana

 • Termin składania ofert
  08.04.2021 10:00
 •  
 • Termin otwarcia ofert
  08.04.2021 10:30

Link do sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzllNDQ5MWYtY2UxYi00NTU0LTk5MDYtMzI5YmM3OWI4OTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%221573a1ff-8cc1-41cf-a9b0-8d31a376afa8%22%7d

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4456,Kontrakt-1A2-Ochrona-przeciwpowodziowa-miejscowosci-Gryfino-Ognica-i-Piasek-nad-.html?sid=dd11d70764622618f566ab005419c30d)Link do dokumentacji postępowania 0 kB2020-12-28 19:252020-12-28 19:25