Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Zadanie pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160” jest objęte dofinansowaniem z Funduszy Europejskich i realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 08.01.2021 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2021 r. o godz. 11:00

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4350,Odbudowa-walu-przeciwpowodziowego-Miroszewo-Brzozki-w-km-6500-8160-w-ramach-proj.html)Link do dokumentacji postępowania 0 kB2020-12-18 23:032020-12-18 23:03