9Postępowanie przetargowe zgodnie z standardem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju dla Krajowego Przetargu Nieograniczonego (NCB) opartego o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dla trybu przetargu nieograniczonego.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie.

 • Termin składania ofert
  15.01.2021 10:00
 •  
 • Termin otwarcia ofert
  15.01.2021 10:30

Dokumentacja postępowania zamieszczona została pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4317,Kontrakt-1B53-Przebudowa-mostu-w-celu-zapewnienia-minimalnego-przeswitu-Most-kol.html

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

 

 • Termin składania ofert
  09.02.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.02.2021 10:30

 

Poniżej link do sesji z otwarcia ofert: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI4ZjBkYjctOWVlMy00NzQ3LWJhYTctOTg1OWJjMWJjZWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%221573a1ff-8cc1-41cf-a9b0-8d31a376afa8%22%7d

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.