Niniejsze postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 18.12.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. o godz. 10:30 

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4241,Usluga-ochrony-mienia-obiektow-RZGW-w-Szczecinie-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodneg.html