Działalność Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w RZGW PGWWP W Szczecinie

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu:

91 44 11 277

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00

Pytania do Punktu Informacyjnego można przesyłać:

 1. pocztą na adres: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, z dopiskiem Punkt Informacyjny
 2. na nr fax.: 91 44 11 300
 3. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Usług powstał zgodnie z art.  27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i dotyczy terenu działania organu regulacyjnego, jakim jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie mapa.

Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj także Poradnik odbiorcy. Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 

Poradnik odbiorcy

Regulamin działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Co to jest regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego, uchwalanym przez Radę Gminy.

Regulamin określa prawa i obowiązki odbiorców usług oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

4) warunki przyłączania do sieci,

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza,

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Jaka jest procedura uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

Rada Gminy przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opierając się na projekcie przedstawionym przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne działające na terenie danej gminy. Projekt regulaminu jest także opiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Opinia jest wyrażana w terminie miesiąca od dnia doręczenia projektu regulaminu, w formie postanowienia. Rada Gminy przekazuje następnie Wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z opinią organu regulacyjnego.

 

Taryfowanie (ceny, stawki, opłaty)

 

Co to jest taryfa?

Taryfa to zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania. Taryfa jest opracowywana przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i zatwierdzana przez organ regulacyjny.

 

Co to jest grupa taryfowa?

Grupa taryfowa to opłaty ustalone dla odbiorców usług wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

 

Gdzie można zapoznać się z treścią taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego?

Zatwierdzona przez tutejszy organ regulacyjny taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni, od dnia, w którym decyzja organu regulacyjnego stała się ostateczna. Zatwierdzona taryfa jest także publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Taryfa jest także dostępna w punktach obsługi klientów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

Jak reklamować rozliczenie?

 

Zasady reklamacji rozliczenia za wodę lub odprowadzone ścieki ustalane są w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Reklamację składa się do danego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

Kto ustala dopłaty do grup taryfowych?

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu.

 

Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej

 

Co to jest przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej?

 

Przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej następuje na podstawie wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne warunków przyłączenia.

Przez przyłącze wodociągowe rozumie się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Natomiast przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Co zrobić, jeżeli przedsiębiorstwo odmówiło przyłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej?

 

W przypadku odmowy przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej nieruchomości, zainteresowany właściciel może zwrócić się z pisemnym, udokumentowanym wnioskiem do organu regulacyjnego o rozstrzygnięcie powstałego w tym zakresie sporu.

 

Wstrzymywanie dostarczanie wody lub odbioru ścieków

 

Co to jest nielegalny pobór?

 

Za nielegalne pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków uznaje się pobór wody lub odprowadzanie ścieków:

 1. bez zawarcia umowy,
 2. przez celowo uszkodzony wodomierz lub urządzenie pomiarowe,
 3. z pominięciem wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

 

Jaka jest procedura odcięcie dostaw wody z uwagi na zaległości w płatnościach?

 

W przypadku, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pobraną wodę lub odprowadzane ścieki za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie odbiorcy usług oraz powiatowego inspektora sanitarnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta), wskazując jednocześnie miejsca i sposób udostępniania zastępczych punktów poboru wody.

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania odbiorcy usług o możliwościach korzystania z tego punktu.

Kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawy wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne?  

 

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należącego do osoby, która korzysta z usług przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
 2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
 3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
 4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Spory

 

Jakie spory rozstrzyga organ regulacyjny?

 

Organ regulacyjny rozstrzyga na wniosek zainteresowanego odbiorcy wody lub usług odprowadzania ścieków sprawy sporne dotyczące:

 1. odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
 2. odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,
 3. odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

 1. zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 2. przywrócenia dostawy wody,
 3. otwarcia przyłącza kanalizacyjnego,
 4. przyłączenia do sieci.

Organ regulacyjny rozstrzyga spór w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W świetle ugruntowanego orzecznictwa Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów organ regulacyjny jest organem właściwym nie tylko do rozstrzygnięcia kwestii, czy na danym przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym ciąży obowiązek zawarcia określonej umowy, lecz także, w przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami umowy odnośnie jej warunków, jest zobowiązany do ukształtowania treści konkretnej umowy. Orzekając o zawarciu umowy organ regulacyjny ma obowiązek rozstrzygnąć o wszystkich spornych postanowieniach umowy, a kształtując jej treść będzie miał na uwadze równoważenie interesów obu stron, co oznacza, że postanowienia zawartej przed organem regulacyjnym umowy nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami odbiorcy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie może natomiast orzekać w sprawach dotyczących umów już zawartych, bowiem nie posiada uprawnień do zmieniania, na wniosek strony, postanowień umowy lub rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem umów, gdyż wyłączną kompetencję w tym zakresie posiada sąd powszechny.


 

WYKAZ GMIN

 

 1. Banie
 2. Barlinek
 3. Barwice
 4. Będzino
 5. Białogard Miasto
 6. Białogard Gmina
 7. Bielice
 8. Bierzwnik
 9. Biesiekierz
 10. Bobolice
 11. Boleszkowice
 12. Brojce
 13. Brzeżno
 14. Cedynia
 15. Chociwel
 16. Chojna
 17. Choszczno
 18. Darłowo Miasto
 19. Darłowo Gmina
 20. Dębno
 21. Dobra
 22. Dobrzany
 23. Dolice
 24. Dygowo
 25. Dziwnów
 26. Goleniów
 27. Golczewo
 28. Gościno
 29. Gryfice
 30. Gryfino
 31. Grzmiąca
 32. Ińsko
 33. Kamień Pomorski
 34. Karlino
 35. Karlice
 36. Kępice
 37. Kobylanka
 38. Kołbaskowo
 39. Kołobrzeg Miasto
 40. Kołobrzeg Gmina
 41. Koszalin
 42. Kozielice
 43. Krzęcin
 44. Lipiany
 45. Lubiszyn
 46. Łobez
 47. Malechowo
 48. Manowo
 49. Marianowo
 50. Maszewo
 51. Mielno
 52. Miastko
 53. Międzyzdroje
 54. Mieszkowice
 55. Moryń
 56. Myślibórz
 57. Nowe Warpno
 58. Nowogard
 59. Nowogródek Pomorski
 60. Osina
 61. Pełczyce
 62. Płoty
 63. Polanów
 64. Police
 65. Połczyn Zdrój
 66. Postomino
 67. Przelewice
 68. Przybiernów
 69. Pyrzyce
 70. Radowo Małe
 71. Rąbino
 72. Recz
 73. Resko
 74. Rewal
 75. Rymań
 76. Sianów
 77. Siemyśl
 78. Sławno Miasto
 79. Sławno Gmina
 80. Sławoborze
 81. Stara Dąbrowa
 82. Stare Czarnowo
 83. Stargard Miasto
 84. Stargard Gmina
 85. Stepnica
 86. Suchań
 87. Szczecin Miasto i Gmina
 88. Świdwin Miasto
 89. Świdwin Gmina
 90. Świerzno
 91. Świeszyno
 92. Świnoujście
 93. Trzcińsko-Zdrój
 94. Trzebiatów
 95. Trzebielino
 96. Tychowo
 97. Ustronie Morskie
 98. Warnice
 99. Węgorzyno
 100. Widuchowa
 101. Wolin