Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego pn.

"Przegląd oraz konserwacja przepompowni wody deszczowej oraz przepompowni ścieków znajdujących się na terenie RZGW w Szczecinie"

Termin składania ofert 16.06.2021 – godzina 10:00

Dokumentację zapytania ofertowego zamieszczono pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7081,Przeglad-oraz-konserwacja-przepompowni-wody-deszczowej-oraz-przepompowni-sciekow.html