Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Postępowanie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 16.04.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24174

Wyjaśnienia i modyfikacje zostały udostepnione pod powyższym linkiem:

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI OTWARCIA OFERT

http://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/796-informacja-dotyczaca-sesji-otwarcia-ofert

 

Link do transmisji online:

https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/justyna.kotowicz/FWNZAL2A