Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego pn.

"Obsługa serwisowo – eksploatacyjnej gazowej kotłowni kaskadowej wraz z układem kolektorów słonecznych znajdującej się w budynku RZGW w Szczecinie"

Termin składania ofert 14.06.2021 – godzina 10:00

Dokumentację zapytania ofertowego zamieszczono pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7008,Obsluga-serwisowo-eksploatacyjnej-gazowej-kotlowni-kaskadowej-wraz-z-ukladem-kol.html