OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.4/2 Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze,

Każdy zainteresowany może:

           A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 9 grudnia 2019 r. włącznie (11 dni roboczych), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w sekretariacie
  w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1,
  70-456 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w pokoju 402 w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00.

lub poprzez stronę internetową:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – http://szczecin.wody.gov.pl/
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – http://odrapcu2019.odrapcu.pl
 • Urzędu Miasta w Szczecinie – http://www.szczecin.pl
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – http://bs.rzgw.szczecin.pl

  B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ zadanie 1.B.4/2 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w dniach od 25 listopada 2019 r. do dnia 9 grudnia 2019 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

Po okresie 11 dni roboczych udostępnienia do wglądu dokumentu (od 25 listopada 2019 r. do dnia
9 grudnia 2019 r.) w dniu:

 • 10.12.2019 r. o godz. 17.00-19.00 w siedzibie Konsultanta wsparcia technicznego firmy Sweco Consulting sp. z o.o przy ulicy Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin;

odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.

 

bank

ANNOUNCEMENT

 

In accordance with the requirements of the World Bank (operational policy OP 4.01), the institution co-financing the implementation of the Odra – Vistula Flood Management Project,

it is made publicly known as follows:

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie] has made available for inspection to all interested persons and institutions the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT for the Contract 1B.4/2 Dredging of Klucz-Ustowo ditch (hereinafter referred to as the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT) prepared as a part of the Component 1 - Flood protection of the Middle and Lower Odra, Sub-Component 1B - Flood Protection of the Middle and Lower Odra.

Anyone interested can:


          A) get acquainted with the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN draft from 25 November 2019 to 9 December 2019 inclusive (11 working days) at the offices of:

 • The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, at the secretary’s office from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.;
 • The Department of Environmental Protection at the City Hall in Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, at the secretary's office on working days from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.;
 • The Project Implementation Unit for the Odra-Vistula Flood Management Project (PIU) of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, in the room No. 402 on working days from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.

or through the websites of:

 • The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], at – www.szczecin.wody.gov.pl;
 • The Office of the Project Implementation Unit for the Odra-Vistula Flood Management Project, at – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • City Hall in Szczecin – www.szczecin.pl;
 • Odra-Vistula Flood Management Project, at – www.bs.rzgw.szczecin.pl

  B) submit comments and proposals concerning the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with a note "comments EMP task 1.B.4/2 POPDOW" or in an electronic form to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. and Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l, from 25 November 2019 to 9 December 2019 (inclusive). The institution competent to examine the comments and proposals is the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie].

After the period of 11 working days of making the document available for inspection (from 25 November 2019 to 9 December 2019) on:

 • 10.12.2019 from 5.00 p.m. to 7.00 p.m. in the room No. 2.6 at the headquarters of Technical Support Consultant – Sweco Consulting, al. Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin;

an open meeting will be held for all interested parties, where information on the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT will be presented, public discussions on this document will be held as well as discussions on the proposals and comments submitted to it previously or during the meetings.

This Announcement has been made public through an announcement in the local press (Szczecin supplement to Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciński), posting on the notice boards as well as on the websites of the institutions indicated above, and also on the websites of the Project www.bs.rzgw.szczecin.pl and on www.wszczecinie.pl.

 

bank

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie PZŚ _1.B.4_2 fin (ENG).docx)Obwieszczenie PZŚ _1.B.4_2 fin (ENG).docx 56 kB2019-11-22 11:402019-11-22 11:40
Pobierz plik (Obwieszczenie PZŚ _1.B.4_2 fin (PL).doc)Obwieszczenie PZŚ _1.B.4_2 fin (PL).doc 91 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_tekst.pdf)PZŚ_1B.4_2_tekst.pdf 818 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_1.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_1.pdf 279 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_2.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_2.pdf 416 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_3.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_3.pdf 210 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_4.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_4.pdf 639 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_5.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_5.pdf 309 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6a.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6a.pdf 363 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6b.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6b.pdf 473 kB2019-11-22 11:392019-11-22 11:39
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6c.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_6c.pdf 207 kB2019-11-22 11:382019-11-22 11:38
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_7.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_7.pdf 371 kB2019-11-22 11:382019-11-22 11:38
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_8.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_8.pdf 524 kB2019-11-22 11:382019-11-22 11:38
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_9.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_9.pdf 544 kB2019-11-22 11:382019-11-22 11:38
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_10.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_10.pdf 333 kB2019-11-22 11:382019-11-22 11:38
Pobierz plik (PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_11.pdf)PZŚ_1B.4_2_Zalacznik_11.pdf 45 kB2019-11-22 11:382019-11-22 11:38